Ervaringen

Het op een plezierige manier creëren van een doorbraak
rondom een kerkorgel-dossier. De wens tot restauratie bestond al tien jaar.
Door actief inzetten op alle betrokkenen kon het project in korte tijd worden
gerealiseerd. Er werden substantiële subsidiebedragen binnen gehaald.

Het verzelfstandigen van een kerkelijke bibliotheek. De
aanvankelijke huursom voor een vervangende A1-locatie werd tot een derde
gereduceerd. Na een periode zonder bemoeienis leek de bibliotheek te moeten
sluiten. Een andere gemeentelijke bibliotheek moest verhuizen. Het resultaat
van mijn inzet was dat de ene bibliotheek een passende ruimte kreeg toegewezen
en de andere bibliotheek niet hoefde te verhuizen.

Een 'vergeten' fusie van twee kerkelijke gemeenten werd na
tien jaar alsnog notarieel vastgelegd. Een juridisch vacuüm werd voorkomen.

Een insolvabele kerkelijke gemeente bleek na onderzoek heel
wat gezonder te zijn. De administratie van kerkrentmeesters en diakenen werd
opnieuw ingericht. Jaarrekeningen en begrotingen worden volgens model
ingericht. Incidenteel vind nog begeleiding plaats. Het vertrouwen van het CCBB
in de gemeente is hersteld.

Een zorginstelling ging door zwaar weer en stond voor een
fusie. Overleg met verschillende stakeholders bracht aan het licht dat een
zelfstandig voortbestaan heel wel nog mogelijk was. Betrokkenheid is opnieuw
tot bloei gekomen. De instelling fungeert weer tot welbevinden van velen.

Door tijdig en effectief in te spelen op een ander wettelijk
zorgkader kon de subsidiestroom voor een maatschappelijke instelling in enkele
jaren worden verdrievoudigd. Ondertussen hebben de medewerkers vertrouwen
gekregen en tijd om in te spelen op gewijzigde omstandigheden. Er is ruimte om
met plezier te werken.

Problemen binnen een college van kerkrentmeesters bleken geadresseerd
te moeten worden naar de kerkenraad. Op enig moment maakte de voorzitter van de
kerkenraad ruimte voor een buitenstaander. De zorgen van de kerkrentmeesters
konden worden omgezet naar het bereiken van een effectief resultaat op het
gebied van de gebouwen.

Een ogenschijnlijk minder goed functionerende predikant werd
niet losgemaakt maar kreeg ademruimte door de inzet van een jeugdwerker. Zijn
stress werd verminderd en hij kreeg ruimte te excelleren in hetgeen waarin hij
goed is.

De beoogde fusie tussen een aantal wijkgemeenten gaf veel
spanning, vooral ook door een vacature, het ontbreken van een boegbeeld voor
één van de gemeenten. Kerkordelijke kaders werden voor het voetlicht gebracht,
gaven aanleiding tot reflectie. De fusie bleef in beginsel een verlangen, maar
de tijdsdruk werd weggenomen, de wijkgemeenten werden weer actief in het
kerk-zijn, een vacature werd vervuld.

Een rechtszaak van een kerkelijke gemeente tegen een burger
werd opgestart, ingetrokken en, na een procedure op tegenspraak door de betrokken
burger, gewonnen. De kosten kwamen geheel voor rekening van derden.

Een predikant die door omstandigheden al geruime tijd
non-actief was, werd benaderd met het oog op het tot stand komen van een
convenant. Aan de afspraken die daarin werden gemaakt, is gevolg gegeven. De
predikant is zonder gezichtsverlies niet meer verbonden aan de gemeente.

Vanwege de visitatie wordt soms geadviseerd tot losmaking.
In even zoveel gevallen kwam het niet zover. De betrokken predikant kon weer
verder, al dan niet in de eigen gemeente.

Verschillende arbeidsrechtelijke geschillen werden tot een
ordelijk einde gebracht.

Het ontwikkelen en aanpassen van voorwaarden voor een
recreatieve vereniging. Hoge verzekeringspremies werden voorkomen.

Het begeleiden van een zakelijk gefailleerde tot het aanbieden
van een akkoord. Idem tot het treffen van een afbetalings- en
kwijtscheldingsregeling. Het voeren van civiele en bestuursrechtelijke procedures
meer in het algemeen.

Spanningen in een kerkelijke gemeente tijdens en na een
fusie hebben na bemiddeling geleid tot verzelfstandiging, het institueren van
een nieuwe gemeente met een eigen karakter, rust en ontplooiing voor de fusiegemeente.