Ervaringen

Het op een plezierige manier creëren van een doorbraak rondom een kerkorgel-dossier. De wens tot restauratie bestond al tien jaar. Door actief inzetten op alle betrokkenen kon het project in korte tijd worden gerealiseerd. Er werden substantiële subsidiebedragen binnen gehaald.

Het verzelfstandigen van een kerkelijke bibliotheek. De aanvankelijke huursom voor een vervangende A1-locatie werd tot een derde gereduceerd. Na een periode zonder bemoeienis leek de bibliotheek te moeten sluiten. Een andere gemeentelijke bibliotheek moest verhuizen. Het resultaat van mijn inzet was dat de ene bibliotheek een passende ruimte kreeg toegewezen en de andere bibliotheek niet hoefde te verhuizen.

Een 'vergeten' fusie van twee kerkelijke gemeenten werd na tien jaar alsnog notarieel vastgelegd. Een juridisch vacuüm werd voorkomen.

Een insolvabele kerkelijke gemeente bleek na onderzoek heel wat gezonder te zijn. De administratie van kerkrentmeesters en diakenen werd opnieuw ingericht. Jaarrekeningen en begrotingen worden volgens model ingericht. Incidenteel vind nog begeleiding plaats. Het vertrouwen van het CCBB in de gemeente is hersteld.

Een zorginstelling ging door zwaar weer en stond voor een fusie. Overleg met verschillende stakeholders bracht aan het licht dat een zelfstandig voortbestaan heel wel nog mogelijk was. Betrokkenheid is opnieuw tot bloei gekomen. De instelling fungeert weer tot welbevinden van velen.

Door tijdig en effectief in te spelen op een ander wettelijk zorgkader kon de subsidiestroom voor een maatschappelijke instelling in enkele jaren worden verdrievoudigd. Ondertussen hebben de medewerkers vertrouwen gekregen en tijd om in te spelen op gewijzigde omstandigheden. Er is ruimte om met plezier te werken.

Problemen binnen een college van kerkrentmeesters bleken geadresseerd te moeten worden naar de kerkenraad. Op enig moment maakte de voorzitter van de kerkenraad ruimte voor een buitenstaander. De zorgen van de kerkrentmeesters konden worden omgezet naar het bereiken van een effectief resultaat op het gebied van de gebouwen.

Een ogenschijnlijk minder goed functionerende predikant werd niet losgemaakt maar kreeg ademruimte door de inzet van een jeugdwerker. Zijn stress werd verminderd en hij kreeg ruimte te excelleren in hetgeen waarin hij
goed is.

De beoogde fusie tussen een aantal wijkgemeenten gaf veel spanning, vooral ook door een vacature, het ontbreken van een boegbeeld voor één van de gemeenten. Kerkordelijke kaders werden voor het voetlicht gebracht,
gaven aanleiding tot reflectie. De fusie bleef in beginsel een verlangen, maar de tijdsdruk werd weggenomen, de wijkgemeenten werden weer actief in het kerk-zijn, een vacature werd vervuld.

Een rechtszaak van een kerkelijke gemeente tegen een burger werd opgestart, ingetrokken en, na een procedure op tegenspraak door de betrokken burger, gewonnen. De kosten kwamen geheel voor rekening van derden.

Een predikant die door omstandigheden al geruime tijd non-actief was, werd benaderd met het oog op het tot stand komen van een convenant. Aan de afspraken die daarin werden gemaakt, is gevolg gegeven. De predikant is zonder gezichtsverlies niet meer verbonden aan de gemeente.

Vanwege de visitatie wordt soms geadviseerd tot losmaking. In even zoveel gevallen kwam het niet zover. De betrokken predikant kon weer verder, al dan niet in de eigen gemeente.

Verschillende arbeidsrechtelijke geschillen werden tot een ordelijk einde gebracht.

Het ontwikkelen en aanpassen van voorwaarden voor een recreatieve vereniging. Hoge verzekeringspremies werden voorkomen.

Het begeleiden van een zakelijk gefailleerde tot het aanbieden van een akkoord. Idem tot het treffen van een afbetalings- en kwijtscheldingsregeling. Het voeren van civiele en bestuursrechtelijke procedures
meer in het algemeen.

Spanningen in een kerkelijke gemeente tijdens en na een fusie hebben na bemiddeling geleid tot verzelfstandiging, het institueren van een nieuwe gemeente met een eigen karakter, rust en ontplooiing voor de fusiegemeente.