Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van, te benoemen als opdrachten aan, overeenkomsten met en het bij wijze van consult verstrekken van adviezen door, Adviesburo Kerken De Jong (AKDJ). De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende uitvoeringen, in dier voege, in welke vorm dan ook.

Artikel 2 Uitvoering

 1. AKDJ verleent diensten uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Opdrachtgever verleent vrijwaring aan AKDJ tegen vorderingen van derden voor zover deze stellen direct of indirect schade te hebben geleden of lijden ten gevolge van de door AKDJ ten behoeve van opdrachtgever verleende diensten.
 2. Tenzij anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd, worden alle door AKDJ verrichtte werkzaamheden geacht te zijn begrepen in de beoogde dienstverlening.
 3. Bij de uitvoering van de dienstverlening door AKDJ mag opdrachtgever verwachten dat AKDJ handelt naar algemene normen van redelijkheid en billijkheid.
 4. De dienstverlening van AKDJ is gericht op een inspanning ter verkrijging van het beoogde resultaat. Het daadwerkelijk verkrijgen daarvan wordt niet gegarandeerd.
 5. Artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

Artikel 3 Vergoeding

 1. Voor de werkzaamheden van AKDJ is een vastgesteld uurtarief verschuldigd tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Het uurtarief is inclusief bureaukosten, exclusief b.t.w. en exclusief verschotten of anderszins door derden in rekening gebrachte kosten.
 3. AKDJ behoudt zich het recht voor tussentijds te declareren.
 4. Het uurtarief wordt jaarlijks, per de eerste dag van het nieuwe kalenderjaar, opnieuw vastgesteld.

Artikel 4 Betaling

 1. Facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening, zonder enige korting of verrekening, te worden voldaan.
 2. Bij uitblijven van tijdige betaling is opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf 14 dagen na dagtekening is een rente van 1% per maand verschuldigd tot en met de dag der algehele voldoening. Daarnaast komen de werkelijk gemaakte kosten van invordering, naar het oordeel van AKDJ, met een minimum van € 100,-, voor rekening van opdrachtgever.
 3. Tevens is AKDJ, bij uitblijven van tijdige betaling, gerechtigd de uitvoering van de dienstverlening op te schorten. Dit geldt ook ten aanzien van andere opdrachten van opdrachtgever. Opschorting laat de gehoudenheid van opdrachtgever tot betaling onverlet, zowel voor reeds gefactureerde als nog te factureren vergoedingen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. AKDJ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van een opschorting van een betaling door opdrachtgever.
 2. AKDJ is niet aansprakelijk voor schade door deze veroorzaakt in de uitvoering van de dienstverlening, anders dan door bewuste roekeloosheid danwel opzet.
 3. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het te declareren bedrag met een maximum van € 1.000,-
 4. Voor zover AKDJ een beroep kan doen op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, is een uitkering aan opdrachtgever beperkt tot het bedrag van uitkering, vermeerderd met het eigen risico van AKDJ.

Artikel 6 Toepasselijk recht

Op alle dienstverlening door AKDJ is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden beslecht door de rechtbank Midden-Nederland, regio Utrecht, of de sector Kanton daarvan.